SE

Användarvillkor

Denna webbplats kontrolleras och drivs av GlaxoSmithKline AB (GSK) från det svenska huvudkontoret i Solna.

GARANTIFÖRBEHÅLL

GSK ger inga utfästelser att material på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Sverige. De personer som väljer att gå in på denna webbplats från andra platser gör det på eget initiativ och ansvarar för att följa lokala lagar, om och i den utsträckning dessa är tillämpliga.

GSK uppdaterar webbplatsen i rimlig omfattning men ger inga utfästelser eller garantier i fråga om korrekthet och avsaknad av felaktigheter.

Användningen av webbplatsen sker på användarens egen risk. GSK tar inget ansvar för direkta skador, indirekta skador eller följdskador som uppstått genom användning av webbplatsen, och alla underförstådda garantier undantas i den omfattning som är tillåten enligt svensk lag.

GSK tar inget ansvar för virus som smittar användarens dator till följd av användning av ljud, video, data eller text på webbplatsen.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSINFORMATION

Trots att vi har gjort allt vi kan för att säkerställa att informationen på webbplatsen är korrekt och aktuell är de råd som ges på webbplatsen endast av allmän natur, och GSK ger inga utfästelser eller garantier avseende deras riktighet eller användbarhet.

ENDAST FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

Observera att godkänd förskrivningsinformation måste vara vägledande för användningen av alla läkemedel. Innan ett läkemedel förskrivs måste hälso- och sjukvårdspersonalen konsultera den godkända förskrivningsinformationen för läkemedlet.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Utom där annat anges är allt material på webbplatsen upphovsrättsskyddat (© Copyright 2015) av GSK-koncernen eller används med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Varje form av mångfaldigande av innehållet, helt eller delvis, är förbjudet annat än i enlighet med följande medgivanden.

Tillstånd att kopiera för privat och yrkesmässigt bruk

Du får läsa, skriva ut, hämta och kopiera material från denna webbplats för personligt, icke-kommersiellt bruk och du får hämta material från webbplatsen för användning i samband med ditt arbete, men endast om du anger webbsidan som källa för materialet samt inkluderar upphovsrättstexten "© Copyright 2001–2015 GSK-koncernen".

Tillståndet att kopiera medger inte införlivande av materialet eller delar av materialet i något annat verk eller publikation, vare sig i utskriven form, elektronisk form eller någon annan form. I synnerhet gäller att ingen del av materialet på webbplatsen får spridas eller kopieras i kommersiellt syfte.

Ingen del av webbplatsen får återges på eller överföras till eller lagras på någon annan webbplats eller annan form av elektroniskt söksystem.

Ingenting på denna hemsida får, underförstått eller på annat sätt, tolkas som:

  • någon licens eller rättighet till något patent eller varumärke som tillhör GSK-koncernen eller tredje part, eller
  • förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor, någon licens eller rättighet under någon upphovsrätt för GSK-koncernen

VARUMÄRKEN

Varumärken som ägs av eller licensierats till GSK-koncernen skiljer sig från omgivande text, (till exempel genom användning av kursiv stil, fetstil eller versaler). Varumärken visas också i sidfoten på huvudsidorna.

Om varumärken som ägs av tredje part visas på webbplatsen, åberopar GSK inget ägande i eller anknytning till den tredje part som äger varumärket. Varumärken från tredje part används endast för att ange vem som äger respektive produkt eller tjänst, och användningen av dessa varumärken innebär ingen sponsring eller rekommendation från GSKs sida.

HYPERTEXTLÄNKAR

Vissa hypertextlänkar på denna webbplats leder till webbplatser som inte kontrolleras av GSK. När du klickar på dessa lämnar du den här webbplatsen.

GSK tar inget ansvar för innehållet på länkade tredje parts webbplatser och lämnar inga utfästelser eller garantier (uttryckta eller underförstådda) i fråga om informationen på dessa webbplatser.

GSK har ingen kontroll över karaktären och innehållet på dessa webbplatser och rekommenderar inte dessa webbplatser, den information som de innehåller eller någon tredje parts produkter eller tjänster.

Läs igenom de juridiska bestämmelserna och integritetspolicyn för andra GSK-webbplatser och de tredje parts webbplatser du länkar till.

ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

Inlägg från användare (med undantag av personlig eller hälsorelaterad information som omfattas av GSK:s integritetspolicy) behandlas som icke-konfidentiell och icke-upphovsrättsskyddad information, och GSK kan använda informationen i vilket syfte som helst, inklusive mångfaldigande och publicering, och kan använda idéerna i vilket syfte som helst, inklusive kommersiella syften.

JURISDIKTION

Dessa användarvillkor och innehållet på webbplatsen styrs av svensk lag.

ÄNDRINGAR

Användarvillkoren kan ändras när som helst, så användaren bör kontrollera dem regelbundet.